BETALINGSVOORWAARDEN    

Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en “Fysiotherapie Westzaan”. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen behoudt “Fysiotherapie Westzaan” zich het recht voor een daartoe vastgesteld bedrag in rekening te brengen, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.

De rekeningen van “Fysiotherapie Westzaan” voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de factuurdatum.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is “Fysiotherapie Westzaan” gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is “Fysiotherapie Westzaan” gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 44,50, alles exclusief omzetbelasting. 

 

Wij hebben contracten afgesloten met Achmea en  verzekeraarscombinatie Univé, VGZ, IZA en IZZ.

Voor cliënten van andere zorgverzekeraars geldt het volgende:

U dient uw nota eerst te voldoen aan “Fysiotherapie Westzaan” alvorens deze in te dienen bij uw ziektekostenverzekeraar. De betalingstermijn van 14 dagen staat het niet toe de rekening eerst in te sturen en vervolgens te wachten met het nakomen van uw financiële verplichting jegens “Fysiotherapie Westzaan”.

De volgorde dient als volgt te zijn: u ontvangt de nota, die u binnen 14 dagen aan de praktijk voldoet. Aansluitend stuurt u de nota in naar uw zorgverzekeraar, waarna verrekening van de zorgverzekeraar met u plaatsvindt.

Wij adviseren u zo spoedig mogelijk na aanvang van de behandeling (of reeds op voorhand) te informeren bij uw zorgverzekeraar naar de door hen gehanteerde restitutietarieven. Zo voorkomt u vervelende verrassingen achteraf.

Vanaf de 15e dag zullen wij herinneringsnota’s gaan versturen, waarbij de administratiekosten onherroepelijk op u zullen worden verhaald. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor tijdige betaling van onze nota’s.

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

PER 25 MEI 2018

 

In onze praktijk worden uw behandelgegevens verwerkt en gebruikt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, daterend van 25 mei 2018.

Bij aanvang van de behandeling gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft om uw persoons- en behandelgegevens op te slaan ten behoeve van uw fysiotherapeutische behandeling.

Meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u vinden in onze Privacy verklaring.